Regulamin Oriflame
Zasady i Warunki Klubu Oriflame

źródło : www.oriflame.pl

Niniejsze warunki współpracy (dalej zwane „Warunkami”) jak również wszelkie przywołane w nich dokumenty, określają zasady i reguły współpracy obowiązujące w Klubie Oriflame oraz prawa i obowiązki Konsultantów w zakresie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Oriflame Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22 (zwanej dalej „Oriflame” lub „Oriflame Poland”) a nabywcami produktów Oriflame, zwanych dalej „Konsultantami Oriflame” lub „Konsultantami”. Z powyższych względów radzimy by kopię niniejszych Warunków oraz przywołanych w nich dokumentów wydrukować i przechowywać.

Oriflame Poland zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Warunków. Datę ostatniej aktualizacji znaleźć można na ostatniej stronie Warunków. O zmianach poinformujemy w sposób wskazany w niniejszych Warunkach. Konsultant jest odpowiedzialny za bieżące zaznajamianie się ze zmianami Warunków i dostosowanie swych działań do ich zaktualizowanej wersji.

1. DEFINICJE
Użyte w niniejszych Warunkach pojęcia mają następujące znaczenie:

i. Kodeks Etyki i Regulamin Klubu Oriflame – to zestaw obowiązujących zasad składających się na Regulamin Działalności, określających zachowania Konsultantów w relacjach z Oriflame, Klientami i innymi Konsultantami Oriflame;

ii. Dostawa – to czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Konsultantowi zamówionych przez niego Produktów będących przedmiotem sprzedaży;

iii. Miejsce dostawy – to miejsce, do którego realizowane są dostawy Produktów a także miejsca osobistego odbioru Produktów przez Konsultanta należące do Oriflame (w tym filie, oddziały, biura regionalne);

iv. Konsultant – to członek Klubu Oriflame, z którym zawierana jest umowa sprzedaży;

v. Konsument – to osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży niezwiązaną z działalnością gospodarczą lub zawodową;

vi. Przedsiębiorca – to osoba prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową zawierająca umowę sprzedaży, która jest związana z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

vii. Katalog Oriflame lub Katalog – to broszura dostępna w formie papierowej lub elektronicznej wydawana periodycznie przez Oriflame zawierająca ofertę Produktów Oriflame wraz z cenami zakupu oraz z rekomendowanymi cenami detalicznymi Produktów;

viii. Okres katalogowy – to okres  wskazany na stronie tytułowej (okładce) każdego z Katalogów, w którym to okresie zachowują ważność oferty sprzedaży Produktów Oriflame zawarte w danym Katalogu;

ix. Produkty Oriflame lub Produkty – to kosmetyki oraz towarzyszące im akcesoria jak również suplementy diety oferowane do sprzedaży pod znakiem towarowym Oriflame;

x. Ceny – to ceny Produktów Oriflame ustalane przez Oriflame, prezentowane w cennikach i Katalogach;

xi. Droga do Sukcesu Oriflame – do dokument opisujący korzyści oraz możliwości zarobkowania płynące ze współpracy z Oriflame;

xii. Broszura Oriflame (opatrzona tytułem „Możliwości Oriflame”) – to dokument zawierający szybką i prostą prezentację korzyści płynących ze współpracy z Oriflame a także prezentację Produktów Oriflame oraz oferowanych przez nas możliwości zarobkowania.

xiii. Grupa Oriflame – to grupa spółek działających pod firmą „Oriflame” kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Oriflame Global E-commerce AG;

xiv. Znaki towarowe Oriflame – to oznaczenie firmy Oriflame, logo Oriflame oraz oznaczenia Produktów lub serii (linii) Produktów wytwarzanych, oferowanych na rynku i sprzedawanych przez Oriflame;

xv. Terytorium – Polska

xvi. Dane osobowe- to szczegółowe dane przekazane do Oriflame przez Konsultanta w procesie rejestracji, jak również wszelkie informacje dodatkowe na temat Konsultanta przekazane przez niego w dowolnym czasie;

2. REJESTRACJA  KONSULTANTÓW

2.1. Rejestracja zainteresowanej współpracą osoby jako Konsultanta Oriflame następuje po zaakceptowaniu przez Oriflame wniosku o przyjęcie do Klubu Oriflame i nadaniu wnioskującej osobie indywidualnego numeru konsultanta. Szczegółowe Warunki rejestracji oraz działalności w Klubie Oriflame zdefiniowane są w Regulaminie Działalności.
2.2. Osoba zainteresowana współpracą może dokonać rejestracji osobiście bądź przy udziale Konsultanta, który z mocy odrębnej umowy zawartej z Oriflame uprawniony jest do realizacji takich czynności.
2.3. Numer członkowski jest przypisany do danego Konsultanta  i nie może być zbyty, przekazany lub przeniesiony w żadnej formie i w żaden sposób na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Oriflame.
2.4. Zagadnienia związane z powstaniem, kontynuacją oraz ustaniem członkostwa  szczegółowo uregulowane są w Regulaminie Działalności.

3. PRAWO REZYGNACJI Z CZŁONKOSTWA
3.1. Konsultant może zrezygnować z członkostwa w każdym czasie bez podawania przyczyn swej rezygnacji, poprzez przesłanie na adres Spółki pisemnego zawiadomienia. Po otrzymaniu zawiadomienia Oriflame powiadomi Konsultanta o otrzymaniu rezygnacji. Zawiadomienie o rezygnacji z członkostwa może być dokonane przez Konsultanta także przy użyciu załączonego formularza jeżeli nie zdecydował inaczej.
3.2. W przypadku złożenia przez Konsultanta w terminie 14 dni od daty rejestracji rezygnacji z członkostwa, Oriflame dokona zwrotu wszelkich poniesionych przez Konsultanta opłat a także zaakceptuje zwrot zakupionych przez Konsultanta Produktów, jeżeli nie zostały one rozpakowane i o ile nie sprzeciwiają się temu względy bezpieczeństwa lub higieny.
3.3. W przypadku złożenia przez Konsultanta rezygnacji w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 3.2. Oriflame przejmie od Konsultanta Produkty po spełnieniu łącznie następujących warunków:
• zwracane mogą być tylko te Produkty, które były zakupione w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Produkty te będą rozliczone w kwocie skorygowanej do 90% pierwotnej ceny zakupu netto oraz pomniejszonej o kwotę wszelkich płatności dokonanych przez Oriflame Poland na rzecz Konsultanta w związku z zakupem takich Produktów,
• zwracane Produkty muszą być zdatne do dalszego obrotu, tzn. nie mogą być używane, otwarte lub naruszone w jakikolwiek sposób, jak również nie mogą być przeterminowane a jednocześnie nadal muszą być umieszczone w Katalogach.

4. ZAKUPY PRODUKTÓW:
4.1. Konsultanci Oriflame mają prawo do zakupu Produktów poprzez zawarcie umowy sprzedaży poprzedzonej złożeniem zamówienia.
4.2. Konsultant może zawrzeć umowę sprzedaży składając zamówienie poprzez:
a) stronę internetową: www.oriflame.pl
b) przesłanie maila na adres: poczta@oriflame.com,
c) telefon: (22) 307 78 00
d) fax: (22) 873 12 50
4.3. Sprzedawane są tylko Produkty oferowane przez Oriflame w aktualnie obowiązującym Katalogu, dostępne w chwili składania zamówienia.
4.4. Informacje zamieszczone na stronach internetowych Oriflame nie są ofertą sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego a stanowią jedynie skierowane do Konsultantów zaproszenie do złożenia zamówienia będącego ofertą zakupu przez Konsultanta wybranych przez niego Produktów.
4.5. Konsultant może składać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej, faxu  przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4.6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej wymaga posiadania przez Konsultanta aktywnego konta poczty elektronicznej.
4.7. Konsultant może składać zamówienia za pośrednictwem telefonu w godzinach wskazanych na stronie internetowej.
4.8. Konsultant składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej, kompletuje zamówienie wybierając Produkt, którym jest zainteresowany. Dodanie Produktu do zamówienia następuje przez wybór polecenia  „DODAJ DO KOSZYKA” widocznego pod danym Produktem prezentowanym na stronie internetowej. Konsultant po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Oriflame, wybierając przycisk „KUPUJĘ I ZAPŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Oriflame, Konsultant jest informowany o łącznej cenie Produktu i kosztach dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
4.9. Konsultant ma również możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza „ZAMÓWIENIE UPROSZCZONE” gdzie wybór Produktów, którymi jest zainteresowany następuje poprzez wskazanie kodów oraz ilości zamawianego Produktu. Po wypełnieniu formularza i dokonaniu wyboru Produktów, Konsultant jest przekierowany do „KOSZYKA”, gdzie następuje finalizacja zamówienia.
4.10. Konsultant składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Oriflame. Konsultant składa zamówienie przez telefon podając Oriflame kod Produktu oraz ilość Produktu jaką zamawia. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Konsultant określa sposób dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny niezbędny do przesłania potwierdzenia warunków sprzedaży. Każdorazowo podczas składania przez Konsultanta zamówienia przez telefon, Oriflame informuje o cenie łącznej wybranych Produktów oraz łącznych kosztach wybranego sposobu dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Konsultant jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
4.11. Konsultant składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości lub faksu, przesyła zamówienie wykorzystując dane kontaktowe podane przez Oriflame na stronie internetowej. Konsultant w wiadomości przesyłanej do Oriflame, podaje w szczególności kody Produktów oraz ich ilość, dokonując ich wyboru spośród produktów prezentowanych w Katalogu.
4.12. Po zawarciu umowy sprzedaży, Oriflame potwierdza Konsultantowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Konsultanta lub pisemnie na adres wskazany przez Konsultanta.
4.13. Zamówienie uznaje się za złożone, jeżeli Konsultant przekazał swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia i dostawy Produktów oraz zaakceptował, że jego dane mogą być użyte do celów wskazanych w polityce prywatności, oraz jeżeli Konsultant dokonał wyboru preferowanego sposobu dostawy i płatności.
4.14. Z chwilą zakończenia procedury składania zamówienia on-line nie może ono być zmienione lub anulowane.
4.15. Konsultant wraz z dostawą Produktów otrzyma specyfikację Produktów zawierającą zestawienie dostarczonych Produktów. Do specyfikacji załączone będą ważne informacje dotyczące praw konsumenckich, z których może skorzystać jeżeli przysługują mu one jako Konsumentowi.
4.16. Zawarta z Konsultantem umowa sprzedaży nie ma formy pisemnego dokumentu lub pliku. Na umowę złożą się, zamówienie Konsultanta oraz jego realizacja a także niniejsze Warunki. Warunki dostępne na stronie internetowej Oriflame: www.oriflame.pl 
4.17. Zamówienia mogą być składane w dowolnym czasie z wyłączeniem okresów ograniczonej dostępności spowodowanej aktualizacją Katalogów przypadających na koniec okresów katalogowych.
4.18. Oriflame zastrzega, że nie wszystkie Produkty są dostępne w każdym czasie. Jeżeli Produkt jest niedostępny w chwili składania zamówienia, Oriflame podejmie wszelkie możliwe wysiłki by poinformować o tym Konsultanta tak aby przed zakończeniem procedury składania zamówienia mógł dokonać stosownych korekt.
4.19. Katalog może być okresowo niedostępny on-line, z powodu prac konserwacyjnych lub z innych przyczyn technicznych. Oriflame nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Katalogu i okresową niemożliwość składania zamówień.
4.20. Wprowadzenie zamówienia do systemu w imieniu innych Konsultantów jest dopuszczalne tylko przez tych Konsultantów, którzy na podstawie odrębnych umów posiadają uprawnienie do składania takich zamówień.
4.21. Złożenie zamówienia w imieniu innych Konsultantów może być dokonane wyłącznie za ich zgodą i wiedzą potwierdzoną uprzednim, pisemnym upoważnieniem.

A. Ceny i płatności
4.22. Ceny Produktów umieszczone w Katalogach są cenami sprzedaży brutto zawierającymi podatek VAT i obowiązują w dacie składania zamówienia.
4.23. Oriflame zastrzega sobie prawo zmiany cen w każdym czasie bez podawania przyczyn. Jakiekolwiek zmiany cen Produktów dokonane przez Oriflame po złożeniu przez Konsultanta zamówienia, nie powodują zmiany wartości zamówienia, chyba że Oriflame i Konsultant wyrażą na to zgodę.
4.24. Ceny nie zawierają kosztów transportu, dostawy jak również innych opłat i należności, które stanowią opłaty dodatkowe w stosunku do ceny sprzedaży, o ile tak zostały zdefiniowane w fazie składania zamówienia. Opłaty dodatkowe mogą różnić się w zależności od wybranego przez Konsultanta sposobu dostawy.
4.25. Ceny mogą podlegać okresowym ogólnie zastosowanym obniżkom. Dalsze obniżki mogą być udzielane Konsultantom na zasadach określonych w Drodze do Sukcesu. Konsultanci dokonujący systematycznych zakupów mogą korzystać z systemu rabatów/upustów, przy czym sposoby korzystania i skala przysługujących danemu Konsultantowi obniżek są zindywidualizowane i zależne od osiągniętego dotychczas poziomu/wartości zakupów. Reklamacje dotyczące sposobu ustalenia cen mogą być kierowane do Biura Klienta na adres: poczta@oriflame.com
4.26. Płatności mogą być dokonywane kartą płatniczą, przelewem bankowym lub w inny wybrany przez Konsultanta sposób wskazany w niniejszych Warunkach. Akceptowana jest większość kart płatniczych. Konsultant w toku składania zamówienia dokonuje wyboru formy płatności za zamówione Produkty.
Zwyczajowo karta płatnicza nie jest obciążana kwotą należności do chwili przygotowania złożonego zamówienia do wysyłki.
4.27. Konsultanci, którzy uzyskali uprawnienia do dokonywania zakupów z odroczonym terminem płatności muszą dokonać zapłaty w terminie 14 dni. Za niedochowanie terminu płatności, za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, naliczane będą odsetki umowne. Niezależnie od odsetek umownych naliczane także być mogą koszty dochodzenia należności. W przypadku osób, które nie uzyskały uprawnienia do odroczonej płatności zapłata za Produkty musi być dokonana najpóźniej w chwili złożenia zamówienia bądź najpóźniej przy odbiorze Produktów od kuriera.
4.28. Dalsze informacje dotyczące sposobów płatności, w tym możliwości uzyskania uprawnień do zapłaty z odroczonym terminem płatności dostępne są pod adresem poczta@oriflame.com.

B. Dostawa i przejście ryzyk
4.29. Dostawy zamówionych przez Konsultanta Produktów realizowane są wyłącznie na terytorium Polski do miejsca wskazanego przez Konsultanta w zamówieniu jako miejsce dostawy.
4.30. Zamówienia realizowane są nie później niż w terminie 30 dni od daty potwierdzenia przez Oriflame złożenia zamówienia przez Konsultanta. Oriflame nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostaw Produktów powstałe wskutek okoliczności będących poza kontrolą Spółki.
4.31. Ryzyko utraty Produktów oraz prawa do Produktów przechodzą na Konsultanta w chwili dostawy.
4.32. Oriflame nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy, nieprawidłową lub spóźnioną dostawę zamówionych Produktów spowodowaną przekazaniem przez Konsultanta nieprawdziwych lub niepełnych danych wymaganych dla prawidłowej dostawy.
4.33. Oriflame zastrzega sobie prawo odmowy realizacji złożonego zamówienia w każdym czasie, w przypadku zaistnienia uzasadnionych podejrzeń wskazujących na naruszenie przez Konsultanta niniejszych Warunków bądź Regulaminu Działalności.
4.34. Konsultant zobowiązany jest zbadać przesyłkę przy odbiorze Produktów w sposób przyjęty przy odbiorze przesyłek danego rodzaju.

C. Zgodność Produktów
4.35. Oriflame zapewnia zgodność procesów wytwórczych Produktów z wymaganiami określonymi w Kodeksie Dobrych Praktyk Producentów Produktów Kosmetycznych (EN ISO 22716:2007) oraz w Kodeksie Dobrych Praktyk Oriflame.

D. Rękojmia
4.36. Oriflame zapewnia, że sprzedawane Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych. Oriflame ponosi odpowiedzialność względem Konsultanta za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
4.37. Jeżeli Produkt ma wady Konsultant może:
4.37.1. złożyć oświadczenie z żądaniem obniżenia ceny albo odstąpić od umowy sprzedaży, chyba że Oriflame wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Oriflame albo Oriflame nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Konsultant może zamiast zaproponowanego przez Oriflame usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsultanta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Oriflame. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsultanta inny sposób zaspokojenia jego żądań;
4.37.2. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Oriflame jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez powodowania nadmiernych niedogodności dla Konsultanta.
Oriflame może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Konsultanta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Oriflame.
4.38. Konsultant, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Oriflame. Koszt dostarczenia pokrywa Oriflame.
4.39. Oriflame odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dostawy Produktu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem 2-letniego terminu określonego powyżej. W tym terminie Konsultant może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie z żądaniem obniżenia ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Konsultant żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia z żądaniem obniżenia ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
4.40. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Oriflame.
4.41. Oriflame, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  SPRZEDAŻY
5.1. Oriflame ściśle przestrzega zasad dotyczących odstąpienia od umowy określonych przepisami obowiązującymi na terenie Polski.
5.2. Bez naruszenia prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu Produktu, z chwilą otrzymania dostawy, Konsultant zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki celem upewnienia się czy nie zawiera ona Produktów, które uległy uszkodzeniu w czasie transportu. Konsultant zobligowany jest do natychmiastowego zgłoszenia uszkodzeń. Reklamacje można przesłać mailem na adres reklamacje@oriflame.com. lub na nasz adres korespondencyjny: Oriflame Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa.
5.3. Prawo odstąpienia i zwrotu Produktów.
5.3.1. Konsultant może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyn powiadamiając Oriflame o swojej decyzji. W przypadku odstąpienia od umowy Konsultant otrzyma zwrot ceny zakupionych Produktów.
5.3.2. Konsultant może odstąpić od umowy w każdym czasie, nawet po otrzymaniu z Oriflame potwierdzenia zamówienia przez Oriflame, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.
5.3.3. W celu odstąpienia od umowy Konsultant musi skonsultować się z Obsługą Klienta telefonicznie pod numerem 22 307 78 00 lub drogą mailową na adres poczta@oriflame.com bądź listownie na adres Oriflame Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa. Odstąpienie od umowy może być dokonane także przy wykorzystaniu przygotowanego przez Oriflame wzoru formularza. W przypadku wypełniania i składania formularza on-line poprzez stronę internetową, Oriflame bez zbędnej zwłoki skomunikuje się z Konsultantem celem potwierdzenia otrzymania takiego odstąpienia. Prawo do odstąpienia od umowy musi być zrealizowane przed upływem terminu, w którym odstąpienie jest dopuszczalne. Z powyższych względów, jeżeli zawiadomienie o odstąpieniu wysłano drogą mailową lub pocztą, takie odstąpienie odnosi skutek od daty wysyłki maila lub nadania listu na adres spółki. W przypadku powiadomienia drogą telefoniczną odstąpienie jest skuteczne od daty telefonicznego powiadomienia Oriflame.
5.3.4. Konsultant otrzyma zwrot pełnej kwoty stanowiącej cenę zapłaconą za Produkty jak również zwrot związanych z dostawą, poniesionych przez Konsultanta opłat (z wyłączeniem kosztów dodatkowych powstałych w przypadku wyboru sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez spółkę). Kwota zwracanych należności może być pomniejszona o kwotę oszacowaną jako zmniejszenie wartości zwróconych Produktów. Konsultant ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia ich właściwości, cech oraz funkcjonalności i przeznaczenia.
5.3.5. Zwrot należności nastąpi w możliwie krótkim terminie jednakże nie dłuższym niż:
5.3.5.1. 14 dni od daty otrzymania przez Oriflame zwracanych przez Konsultanta Produktów, lub
5.3.5.2. (jeżeli ma to miejsce wcześniej) 14 dni od daty dostarczenia do Oriflame dowodów zwrotu Produktów, lub
5.3.5.3. jeżeli Produkty nie zostały dostarczone, w terminie 14 dni od daty, w której Konsultant powiadomił Oriflame o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
5.3.6. Jeżeli zwrot Produktów nastąpił z powodu ich wad lub braku właściwości, Oriflame dokona zwrotu ceny Produktów w pełnej kwocie oraz zwrotu kosztów związanych z dostawą jak też wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Konsultanta w związku ze zwrotem Produktów.
5.3.7. Zwroty należności dokonywane są w sposób odpowiadający wybranemu przez Konsultanta sposobowi płatności za Produkty, chyba że Konsultant wyraził zgodę na inny sposób zwrotu  należności. W żadnym przypadku Konsultant nie poniesie żadnych opłat związanych ze zwrotem należności.
5.3.8. W przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu dostawy:
5.3.8.1. Konsultant musi dokonać zwrotu Produktu bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy sprzedaży. Powyższy termin uważa się za zachowany jeżeli zwrotna wysyłka Produktu nastąpiła przed upływem powyższego 14-dniowego terminu,
5.3.8.2. jeżeli jednak Produkty nie są wadliwe i posiadają prawidłowe właściwości, Konsultant będzie odpowiedzialny za bezpośrednie koszty zwrotu Produktów,
5.3.8.3. w każdym przypadku na Konsultancie spoczywa obowiązek podjęcia rozsądnych środków ochrony Produktu znajdującego się w jego posiadaniu.
5.3.9. Szczegóły dotyczące prawa odstąpienia od umowy, sposobu jego realizacji wraz z wzorem Formularza zawarte są w korespondencji lub przesyłce dostarczonej do Konsultanta. Formularz można również pobrać ze strony internetowej Oriflame.
5.4. Niniejszym Oriflame gwarantuje jakość Produktów opatrzonych marką Oriflame oraz oświadcza, że zostały one wyprodukowane z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Z powyższych względów Oriflame udziela dalszej gwarancji Oriflame uprawniającej Konsultanta do żądania wymiany Produktów lub zwrotu całej kwoty stanowiącej cenę Produktu, który nie spełnia oczekiwań Klienta. Żądanie musi być złożone przez Konsultanta w ciągu 30 dni od daty dostawy Produktu. Udzielona gwarancja Oriflame nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zamierzonym działaniem Konsultanta lub wywołanych nieprawidłowym zastosowaniem Produktu.
5.5. W przypadku roszczeń opartych na odpowiedzialności z tytułu rękojmi przewidzianej przepisami prawa procedura zgłoszenia roszczeń wymaga:
5.5.1. skontaktowania się Konsultanta z Oriflame na zasadach określonych w pkt. 5.3.3. i przekazania informacji o stwierdzonych wadach Produktu oraz zgłaszanych roszczeniach,
5.5.2. zwrotnego przesłania Produktów dotkniętych wadą na adres Oriflame: ul. Wołoska 22; 02-675 Warszawa.

6. OBOWIĄZKI KONSULTANTA ORIFLAME
6.1. Konsultanci nabywają i mogą sprzedawać Produkty Oriflame we własnym imieniu i na własny rachunek. W przypadku nawiązania współpracy w zakresie obrotu Produktami Oriflame, Konsultant jest osobą niezależną nie związaną z Oriflame umową o pracę lub żadną inną umową o charakterze cywilnoprawnym. Konsultant nie posiada żadnych uprawnień i upoważnień do negocjowania, nabywania, sprzedawania lub zawierania jakichkolwiek umów w imieniu bądź na rachunek Oriflame lub w imieniu bądź na rachunek jakiegokolwiek podmiotu z Grupy Oriflame.
6.2. W przypadku podjęcia decyzji o współpracy z Oriflame Konsultant zobowiązany jest uzyskać wszelkie wymagane zezwolenia, licencje oraz podjąć wszelkie czynności niezbędne do zarejestrowania swojej działalności określone przepisami prawa obowiązującymi w Polsce wymagane dla prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w celach podatkowych. Konsultant ponosi wyłączną, pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania w zakresie zgłoszenia obowiązków i regulowania należności podatkowych, danin i opłat publicznych związanych z prowadzoną działalnością.
Konsultant ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie zgodności swoich działań w zakresie ochrony danych osobowych z zasadami ochrony danych osobowych i polityki prywatności obowiązującymi w Polsce.
6.3. Konsultantowi oraz jego Klientom przysługuje prawo zwrotu lub wymiany Produktów na zasadach określonych w Warunkach.
Konsultant obowiązany jest do poinformowania swoich Klientów o przysługującym im prawie odstąpienia od umowy sprzedaży i prawie zwrotu Produktów, a także do dokonania w ich imieniu zwrotu Produktów do Oriflame.
6.4. Konsultant ma obowiązek dbania o wizerunek i dobre imię Oriflame. Niedopuszczalne jest składanie jakichkolwiek oświadczeń lub podejmowanie czynności mogących mieć szkodliwy wpływ na wizerunek lub opinię o Oriflame lub Produktach Oriflame. Działalność Konsultanta prowadzona być winna w sposób zgodny z przepisami i zasadami etyki oraz nie może prowadzić do powstania fałszywych, wprowadzających w błąd lub nieuzasadnionych roszczeń.
6.5. Znaki towarowe Oriflame, oznaczenie firmy oraz logo stanowią własność Oriflame. Konsultant zobowiązany jest do nienaruszania ich w jakikolwiek sposób. Dla uniknięcia wątpliwości Konsultant potwierdza, iż wszelkie prawa przypisane do marki Oriflame przynależą do Oriflame. Na żądanie Oriflame, w przypadkach tego wymagających, Konsultant zobowiązany będzie do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego powyższe zasady.
6.6. Spółka, jako administrator danych osobowych, zleca Konsultantowi, na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie tych danych w imieniu Oriflame. Działając w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych, Konsultant zobowiązany jest do ścisłego jej przestrzegania.
6.7. W przypadku sponsorowania Klienta Konsultant może uzyskać pewne dane osobowe bezpośrednio od Klienta. Konsultant zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania procedur związanych ze sponsorowaniem. Konsultant może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie ograniczonym do przekazywania takich danych do Oriflame oraz przesłania Klientowi materiałów reklamowych (tj. materiałów służących bezpośredniej lub pośredniej promocji towarów, usług lub wizerunku spółki) przy zachowaniu jednak warunków określonych w pkt. 6.9. i 6.10. poniżej.
6.8. Udostępnione przez Oriflame narzędzia komunikacji internetowej mogą być użyte przez Konsultanta celem przekazywania Klientom materiałów reklamowych pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
• muszą to być Klienci, którzy zostali zasponsorowani przez Konsultanta i stali się Konsultantami Oriflame, chyba że wyraźnie ustalono inaczej,
• materiały reklamowe dotyczą wyłącznie Produktów Oriflame,
• charakter reklamowy materiałów będzie jednoznacznie określony,
• wraz z materiałami Konsultant przekaże swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe jako nadawcy materiałów jak również swój aktualny adres mailowy, pod który Klient może kierować informacje dotyczące jego preferencji co do otrzymywania lub nie dalszych materiałów reklamowych,
• materiały reklamowe nie mogą być wysyłane do Klientów, którzy zrezygnowali z otrzymywania takich materiałów,
• oferty promocyjne, w tym zakupy z dyskontem, premie i prezenty, jeżeli ich stosowanie jest dozwolone prawem, będą wyraźnie identyfikowane jako takie. Oferty zawierać muszą warunki jakie winny być spełnione celem uzyskania objętych promocją benefitów. Warunki te muszą być jasne, możliwe do spełnienia i jednoznaczne,
• zawartość materiałów reklamowych musi być zgodna z niniejszymi Warunkami i przepisami prawa regulującymi sferę działań reklamowych.
6.9. W żadnym przypadku Konsultant nie jest upoważniony do przesyłania materiałów reklamowych w imieniu Oriflame lub w powołaniu na Oriflame.
6.10. Konsultant akceptuje i potwierdza, że niniejsze Warunki oraz materiały w niej powołane, w tym Drogą do Sukcesu stanowią własność Oriflame i nie będą używane w obszarach nie związanych z zakresem działalności objętym współpracą z Oriflame.

7. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI
7.1. Procedura składania reklamacji opisana jest w Regulaminie Działalności.
7.2. Konsultant uprawniony jest do złożenia reklamacji w każdym czasie, poprzez przekazanie jej do Biura Obsługi Oriflame na adres: reklamacje@oriflame.com lub powiadomienie o niej Oriflame telefonicznie pod numer 22 307 78 00.
Jeżeli sposób rozpatrywania reklamacji jest w ocenie Konsultanta niesatysfakcjonujący uprawniony jest on do skontaktowania się z Polskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) www.pssb.pl lub Europejskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej (SELDIA) pod adresem: www.fairselling.eu. Konsultant może skorzystać z pozasądowego trybu rozpatrywania roszczeń zgodnie z obowiązującymi w Polsce w tym zakresie przepisami prawa.
7.3. Konsultant może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym z mediacji. Listy uprawnionych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez prezesów właściwych miejscowo Sądów Okręgowych.

8. KODEKS POSTĘPOWANIA
8.1 Oriflame stosuje w swych działaniach postanowienia Kodeksu postępowania SELDIA (www.fairselling.eu) oraz Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej WFDSA (www.wfdsa.org). Oriflame wymaga także by Konsultanci w swojej działalności przestrzegali postanowień powyższych kodeksów. Oriflame stosuje się także do Kodeksu PSSB i wymaga jego stosowania przez Konsultantów. Kodeks PSSB dostępny jest pod adresem: (http://pssb.pl/pssb). Kopie powyższych dokumentów dostępne są w Biurze Obsługi pod adresem: poczta@oriflame.com

9. BŁĘDY I KOREKTY
Oriflame podejmie działania mające na celu zapewnienie prawidłowości i aktualności treści zamieszczanych na stronie internetowej. Okresowo mogą jednak występować utrudnienia dostępu oraz inne błędy techniczne powodujące nieprawidłowość prezentowanych informacji. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania korekt w przypadku wystąpienia na stronie takich błędów lub nieprawidłowości, w tym dotyczących cen i dostępności Produktów. Oriflame nie ponosi odpowiedzialności za takie błędy i nieprawidłowości.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania w każdym czasie poprawek lub zmian wyglądu, a także funkcjonalności oraz zawartości strony internetowej. W przypadku stwierdzenia, że umieszczona na stronie informacja lub opis, w ocenie Konsultanta jest nieprawidłowa prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

10. LINKI
Oriflame jest uprawniona do zamieszczania linków do stron internetowych oraz adresów mailowych osób trzecich. Zamieszczanie linków i adresów nie stanowi przeniesienia na stronę internetową Spółki jakichkolwiek informacji, produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem takich linków. Oriflame nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i funkcjonowanie zawartości internetu, w tym innych stron internetowych, do których odsyłamy na naszej stronie, lub do których dostęp ma miejsce poprzez stronę Oriflame. Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich błędów lub nieprawidłowości stwierdzonych na stronach dostępnych poprzez linki udostępnione przez Oriflame.

11. ZASADY OGÓLNE
11.1. Niniejsze Warunki regulowane są przepisami prawa polskiego. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami rozstrzygane będą poprzez sądy powszechne w Polsce zgodnie z ich właściwością.
11.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków uznane zostanie za  niemające zastosowania w danej sprawie lub za nieważne lub niewykonalne  nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień.
11.3. Odstąpienie od realizacji przez Oriflame któregokolwiek z postanowień Warunków nie będzie uznane za uchylenie obowiązywania takiego postanowienia.
11.4. Oriflame zastrzega sobie prawo aktualizacji oraz zmian niniejszych Warunków. Wszelkie aktualizacje oraz zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji na stronie: www.oriflame.pl
11.5. Zaakceptowanie przez Konsultanta powyżej wskazanych aktualizacji i zmian jest konieczne i stanowi warunek dalszego korzystania ze strony i składania zamówień Produktów.
11.6. Jeżeli Konsultant nie zastrzegł inaczej, Oriflame może przesyłać mu powiadomienia, zawiadomienia, korespondencję oraz korzystać z różnych sposobów komunikacji z Konsultantem, w tym z wykorzystaniem internetu. Konsultant ma prawo zaktualizowania swoich preferencji w powyższym zakresie komunikując się w dowolnym czasie z Oriflame i dokonując logowania oraz wprowadzając zmiany w ustawieniach użytkowania. Akceptując niniejsze Warunki Konsultant wyraża zgodę na otrzymywanie od Oriflame informacji/powiadomień poprzez dowolne sposoby komunikacji inne niż forma papierowa pozwalające na gromadzenie informacji w sposób zapewniający do nich dostęp w przyszłości oraz przechowanie takich informacji w niezmienionej formie.
11.7. Wszelkie powiadomienia, o których mowa w niniejszych Warunkach uznaje się za doręczone w terminie liczonym od  daty otrzymania takiego powiadomienia listem poleconym. Jeżeli powiadomienia dokonywane są w innej formie początek biegu terminu rozpoczyna się z datą otrzymania takiego powiadomienia.

12.   POLITYKA PRYWATNOŚCI
12.1.  Rejestrując się jako Konsultant akceptujesz, że Twoje dane osobowe będą zbierane i przetwarzane (w tym w sposób zautomatyzowany) przez Oriflame, Grupę Oriflame oraz uprawnione podmioty trzecie (tj. Konsultanci, dostawcy usług i produktów).W razie potrzeby będziesz poproszony o wyrażanie dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych ma na celu spełnienie zobowiązań, jakie mamy wobec Ciebie na podstawie niniejszego Regulaminu oraz w celach związanych z odzyskiwaniem należności, zapobieganiu nadużyciom, marketingowych i statystycznych.
12.2.  Podejmiemy kroki w celu zachowania bezpieczeństwa i poufności danych osobowych (zastrzegamy sobie jednak prawo do udostępnienia informacji w sytuacjach opisanych poniżej). Dane osobowe będą przechowywane na zabezpieczonym serwerze. Przy przetwarzaniu danych spełnimy wszelkie wymagania obowiązujących nas przepisów o ochronie danych osobowych oraz o ochronie konsumentów.
12.3.  Wszelkie dane osobowe jakie nam podasz (lub które są publicznie dostępne) oraz wszelkie informacje, które pozwalają nam Ciebie zidentyfikować (“Informacje o Użytkowniku”), są przechowywane i przetwarzane w zgodzie z naszą Polityką Prywatności i wyłącznie w określonych, podanych przez nas celach, w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub złożone przez Ciebie dyspozycje, w szczególności:
• w celu przetwarzania Twoich zamówień,
• w celach statystycznych oraz analitycznych – do ulepszenia naszych serwisów, narzędzi on-line oraz usług,
• w celu zaprezentowania treści serwisu oraz reklam,
• w celu administracji naszymi serwisami,
• w celu komunikacji z Tobą, w tym wysyłki materiałów reklamowych.
12.4. Zawsze, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe innym podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania, podajemy tylko takie dane, które są im niezbędne w celu świadczenia usług. Wszystkie upoważnione podmioty trzecie zobowiązane są do powstrzymania się od używania przekazanych danych osobowych w innych celach oraz od dalszego przekazywania danych podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
12.5. Na podstawie przepisów prawa jesteśmy upoważnieni do tego aby podać Twoje dane osobowe, jeżeli otrzymamy takie żądanie, od policji lub innych organów.
12.6. Konsultant ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. Każdy może aktualizować swoje dane dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta lub bezpośrednio w serwisie www.oriflme.pl.
12.7. Więcej informacji o prawach i obowiązkach Konsultanta zawartych jest w Polityce Prywatności.

13. KONTAKT
W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących niniejszych Warunków prosimy o kontakt pod adresem mailowym: poczta@oriflame.com lub telefon na numer: 22 307 78 00. Podejmiemy starania by odnieść się do zgłoszonych zastrzeżeń i usunąć problemy zgłoszone przez Konsultantów bez zbędnej zwłoki

14. WEJŚCIE W ŻYCIE; AKTUALIZACJE
14.1. Niniejsze Warunki, w brzmieniu zawartym w powyższych zapisach obowiązują od dnia 08 lipca 2016 r.
14.2. Zmiany niniejszych Warunków dokonywane przez Oriflame Poland Sp. z o.o. będą wchodziły w życie z datą każdorazowo wskazaną przy ich aktualizacji.